logo

Warunki korzystania z RealOpinie

Wprowadzenie

Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej zapisane na tej stronie dotyczą zarządzania korzystaniem z naszej witryny internetowej realopinie.pl dostępnej pod adresem https://realopinie.pl.

Niniejsze Warunki zostaną w pełni zastosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki opisane w tym miejscu. Nie możesz korzystać z tej witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z witryny. Niniejsze Warunki zostały wygenerowane przy pomocy próbki warunków i warunków oraz Generator polityki prywatności .

Osoby niepełnoletnie lub poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej witryny.

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Realopinie i / lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia

Masz szczególne ograniczenia we wszystkich poniższych przypadkach:

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a Realopinie może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie i według wyłącznego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoje treści

W niniejszych Standardowych warunkach korzystania z witryny internetowej „Treść użytkownika” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlać w tej witrynie. Wyświetlając swoje Treści, udzielasz Realopinie niewyłącznej, nieodwołalnej ogólnoświatowej, podlegającej podlicencjonowaniu licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję we wszystkich mediach.

Treść musi być Twoją własnością i nie może naruszać praw osób trzecich. Realopinie zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Twoich Treści z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności.

Brak gwarancji

Ta Witryna jest dostarczana w stanie „takim, w jakim jest”, ze wszystkimi wadami, a Realopinie nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z tą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Ponadto żadne treści zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Realopinie, ani żaden z jego kierowników, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego lub w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z tej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest objęta umową. Realopinie, w tym jego kierownicy, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz w najszerszym zakresie Realopinie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działań, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.

Odmiana warunków

Realopinie może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny, oczekuje się regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

Cesja

Realopinie może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i / lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i / lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Realopinie a Tobą w odniesieniu do korzystania z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu gb, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w gb w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

Warunki usługiPolityka prywatności